III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ UPUTSTVA ZA AUTORE ]

Uputstvo za pisanje rada

Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje.

Uputstvo za izlaganje rada

Sale u kojima će se održati prezentacije radova su opremljene računarima sa Windows operativnim sistemom i projektorom. Izlagači radova treba da dođu 15 minuta prije početka sesije kako bi se kopirale prezentacije i provjerila korektnost prikazivanja slajdova. Prezentacije treba da budu u PPT ili PDF formatu. Izlaganje rada je ograničeno na maksimalno 15 minuta, 12 minuta za prezentovanje rada i 2-3 minuta za pitanja i diskusiju. Molimo vas da poštujete predviđeno vrijeme za izlaganje rada kako ne bi došlo do narušavanja programa rada Simpozijuma.