III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ TEMATSKE OBLASTI ]

Efikasnost elektroenergetskih sistema

Poboljšanje efikasnosti u proizvodnji, prenosu i distribuciji. Podrška informacionih i komunikacionih tehnologija kroz koncept pametne mreže (Smart grid). Integracija obnovljivih izvora energije.

Upravljanje potrošnjom i kućna automatizacija

Interakcija krajnjih potrošača sa elektroenergetskim sistemom. Poboljšanje efikasnosti kod industrijskih, komercijalnih i rezidencijalnih korisnika električne energije.

Energetska efikasnost električnih mašina i pogona

Algoritmi upravljanja električnim mašinama za poboljšanje energetske efikasnosti.

Energetska efikasnost u elektronici

Topologije pretvarača i upravljački algoritmi. Energetski efikasni digitalni sistemi. Prenosni elektronski uređaji. Alternativni izvori napajanja prenosnih elektronskih uređaja.

Energetska efikasnost u industriji

Energetski menadžment i energetska efikasnost u industriji. Potrošnja energije i medija u industrijskim sistemima. Proizvodnja energije u industrijskim sistemima. Energetska efikasnost u cilju povećanja konkurentnosti industrije.

Efikasnost termoenergetskih postrojenja

Konvencionalne i alternativne tehnologije termoenergetskih postrojenja. Kogeneracija i trigeneracija.

Energetska efikasnost u zgradarstvu

Savremene tehnike građenja. Pametni gradovi i pametne zgrade.

Regulatorni okvir i energetska politika

Aktuelno stanje u zakonodavstvu na polju energetske efikasnosti i alternativnih izvora energije. Sistemi podsticaja. Strateški ciljevi energetske politike. Energetski menadžment.

Investicioni aspekti poboljšanja energetske efikasnosti

Načini finansiranja projekata za poboljšanje energetske efikasnosti. Isplativost i analiza rizika.

Obrazovanje u sferi energetske efikasnosti

Razvoj studijskih programa, pojedinačnih kurseva, savremenog edukativnog materijala i laboratorijske infrastrukture za obrazovanje u oblasti energetske efikasnosti.