[ TEMATSKE OBLASTI ]

Efikasnost elektroenergetskih sistema

Poboljšanje efikasnosti u proizvodnji, prenosu i distribuciji. Podrška informacionih i komunikacionih tehnologija kroz koncept pametne mreže (Smart grid). Integracija obnovljivih izvora energije.

Upravljanje potrošnjom i kućna automatizacija

Interakcija krajnjih potrošača sa elektroenergetskim sistemom. Poboljšanje efikasnosti kod industrijskih, komercijalnih i rezidencijalnih korisnika električne energije.

Energetska efikasnost električnih mašina i pogona

Algoritmi upravljanja električnim mašinama za poboljšanje energetske efikasnosti.

Energetska efikasnost u elektronici

Topologije pretvarača i upravljački algoritmi. Energetski efikasni digitalni sistemi. Prenosni elektronski uređaji. Alternativni izvori napajanja prenosnih elektronskih uređaja.

Efikasnost termoenergetskih postrojenja

Konvencionalne i alternativne tehnologije termoenergetskih postrojenja. Kogeneracija i trigeneracija.

Toplifikacija i energetska efikasnost

Aktuelno stanje u toplifikaciji urbanih sredina. Efikasnost upotrebe razlicitih energenata. Planiranje modernizacije i razvoja toplifikacionih sistema. Toplifikacija i kogeneracija.

Energetska efikasnost u zgradarstvu

Savremene tehnike građenja.

Regulatorni okvir i energetska politika

Aktuelno stanje u zakonodavstvu na polju energetske efikasnosti i alternativnih izvora energije. Sistemi podsticaja. Strateški ciljevi energetske politike.

Investicioni aspekti poboljšanja energetske efikasnosti

Načini finansiranja projekata za poboljšanje energetske efikasnosti. Isplativost i analiza rizika.